7. Okiratok fordításának sajátosságai

Forrás: Ismeretlen német fordítóiroda

Előzetes megjegyzések: „okirat” minden olyan írásos feljegyzés, amely bizonyítási célokra szolgál, de mivel idegen nyelven (a forrásnyelven) íródott, fordítására van szükség.”

Az „okiratfordítás” az idegen nyelven (a forrásnyelven) íródott okiratról készített fordítás, amely a fordítás célnyelvének közegében az eredeti okirat helyett történő használatra szolgál .

Teljesség

• Az összes (forrásnyelvi) szöveget teljes terjedelmében le kell fordítani. Relevancia: sales designer

• Az okiratfordító nem teheti meg, hogy egy nyilatkozatból vagy okiratból saját döntése alapján részeket hagyjon ki, még akkor sem, ha azokat nélkülözhetőnek tartja.

• Ha a megbízó kivonatos fordítást kér, akkor a fordítónak utalnia kell a fordítás kivonatos jellegére, és a kihagyásokat megfelelő módon jeleznie kell

Helyesség

• A fordításnak tartalmát és formáját tekintve ekvivalensnek kell lennie az eredeti szöveggel.

• Bizonyítványok és diplomák esetében az iskolatípust, az osztályzatokat és az elnyert szakképesítést lehetőleg szó szerint kell visszaadni.

• Feltétlenül ügyelni kell az eredeti jelentéstartalom megtartására. Ha a szöveg nem egyértelmű, utalni kell a különböző értelmezési lehetőségekre.

Az irat szövegének formai elrendezése

• A fordítás szöveget lehetőség szerint a forrásnyelvi, eredeti okiratszöveghez hasonló formában kell elrendezni.

• Ha ez nem lehetséges, megfelelő megjelöléseket (pl. jobbra fent, a bal szélen függőlegesen stb.) kell alkalmazni.

• Nyomtatványok fordításánál a zárójelbe tett „nincs bejegyzés” hiteles angol fordítás ár ft szöveggel jelezzük, hogy az adott rovatban, az eredeti szövegben nem volt bejegyzés.

• A forrásnyelvi eredeti szövegben sorkitöltő jellel lezárt sorokat a fordításban is ennek megfelelő módon kell lezárni.

Megjegyzések és magyarázatok angol fordítás árak ft

• Ha a fordító megjegyzések, vagy magyarázatok hozzáfűzését tartjuk szükségesnek, ezeket lehetőleg a fordítástól elkülönílve, lábjegyzetek formájában helyezze el,

• A fordításon belül elhelyezett megjegyzéseket és angol magyar üzleti fordítás magyarázatokat zárójelbe kell tenni.

• A lábjegyzetként vagy zárójelben hozzáfűzött megjegyzést vagy magyarázatot az „A ford. magyarázata” vagy „A ford. megj.” kiegészítéssel kell ellátni.

Személy– és helységnevek

• A személy– és helységneveket – amennyiben nem az alábbiakban ismertetett kivételekről van szó – alapvetően az eredeti írásmóddal, az adott idegen nyelvben szokásos valamennyi diakritikus jellel certified certificate translator együtt kell leírni.

A nem latin írású helység– vagy személyneveket a nyelvtudomány által felállított alapelvek szerint betű szerinti átírással (transzliterációval) kell visszaadni. Ha léteznek a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által ajánlott normák, úgy ezeket kell alkalmazni. Ha nincsenek technical translator hungarian ilyen transzliterációs szabályok, akkor a neveket és az egyéb szavakat hangzásuk, valamint a magyar helyesírás kiejtési szabályai alapján kell átírni (fonetikus átírás = transzkripció). Ha az érintett fél hivatalos iratok alapján más transzliterációs vagy transzkripciós formát igazol, akkor a fordítónak ezt megjegyzés vagy magyarázat formájában hungarian english business translation district 10 fel kell tüntetnie (pl.: „A név írásmódja a számomra bemutatott útlevél szerint: ...”),

pic

Amennyiben személynevek esetében létezik szokásos magyar változat is, úgy ezt meg-jegyzésben vagy magyarázó szövegben meg lehet adni. A nemesi utóneveket (nemesi megjelöléseket) nem kell lefordítani, azok translation agency hungarian megfelelőjét azonban megjegyzés vagy magyarázat formájában meg kell adni.

Ha a helységneveknek vagy egyéb földrajzi neveknek létezik magyar megfelelőjük, translation agency budapest tel akkor ezt kell alkalmazni. Az idegen nyelvű írásmódot – adott esetben transzliteráció vagy transzkripció formájában – megjegyzésben vagy magyarázatban kell megadni.

Ha a helységnevek vagy egyéb földrajzi nevek időközben vagy korábban megváltoztak, és erről a fordítónak tudomása van, akkor megjegyzésben vagy magyarázatban a ”korábban”, illetve videofordítás német a „jelenleg” megjelöléssel hozzá kell fűznie az új névhez a régi nevet (illetve fordítva). A ragozással megváltoztatott neveket a fordításban alanyesetre, ill. hímnemű formára kell visszaalakítani. Ha egy név nyelvtani formája bizonytalan (pl. a szláv nyelveknél, mivel a tulajdonneveket ragozzák és az asszony–, illetve lányneveknek nőnemű végződésük van), erre megjegyzésben vagy magyarázatban kell utalni (pl.: német üzleti fordítás „Egyéb lehetséges írásmódja: ...”).

Ha idegen nyelvű személyneveknél a családi név és a keresztnév nem különböztethető meg egymástól egyértelműen, akkor a fordító a családnevet nagybetűs írással vagy aláhúzással jelezheti. Erre megjegyzésben vagy magyarázó szövegben utalni kell.

Hatóságok megnevezései

Amennyiben a hatóság megnevezésének nincs célnyelvi megfelelője, át kell venni az eredeti megnevezést (idézőjelben), és azt megjegyzésben kell megmagyarázni.

Lakcím–adatok

A címben szereplő megnevezéseket nem kell lefordítani, de szükség esetén transzliteráció vagy transzkripció útján át kell írni.

Számok és dátumok

A számokat és a dátumokat az eredetivel megegyező hivatalos magyar német fordítás írásmóddal (tehát pl. a római számjegyeket római számmal, illetve az arab számjegyeket arab számmal írva) kell visszaadni.

A számok sorrendjei – ha ez nem vezethet tévedéshez (pl. az angolban: hónap. nap. év, németben: nap. hónap, év) – meg kell tartani.

Ha a forrásnyelvi eredeti szövegben a számokat szövegesen kiírták, akkor azoknak a fordításban is szöveges formában kell szerepelniük.

Ha a dátumot más időszámításban adták meg, akkor az átszámított értéket megjegyzésben vagy magyarázatban lehet közölni.

Lehnwörter (und, noch allgemeiner, die wechselseitige Durchlässigkeit für Wortschatz ungarisch übersetzung 19. bezirk preis eur, Syntax und Klang zwischen Sprachen, deren Verwender in Kontakt stehen) sind für die Übersetzungswissenschaft meist kein Thema. Und aus konventioneller Perspektive ist das vermutlich universell genutzte Verfahren, nicht richtig beglaubigte übersetzer ungarisch Verstandenes annäherungsweise nachzusprechen, ja wirklich das Gegenteil von Übersetzen - bei dem man das Verstandene mit anderen Worten wiedergibt.

Allerdings ist es eine Grundtatsache interkultureller Kommunikation, dass Kulturen, die miteinander in Kontakt stehen, sprachliche Anleihen vornehmen - und das wiederum ist ungarisch technische übersetzer das Feld der Übersetzung.

In der Realität greifen professionelle Übersetzer oft auf Lautübersetzungen zurück. Der englische Übersetzer von Solschenizyns beispielloser Schilderung des sowjetischen Guiagsystems Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch musste sich ungarisch juristische übersetzung 19. bezirk entscheiden, mit weichem Wort er die Insassen der Lager bezeichnen sollte, die auf Russisch 3eKii (Singular: 3ex. von ungarisch übersetzer budapest 9. bezirk,eingesperrt«) genannt wurden und sich auch selbst so nannten. Er wählte zeks (gesprochenseks«). Zeks ist die homophone Übersetzung eines russischen Akronyms mit englischer Piuraiendung. Wenn Übersetzen lediglich der Transfer von Bedeutung aus einer Sprache in eine andere ist, dann ist zeks keine Übersetzung und auch kein Englisch. Aber das greift zu kurz. Übersetzen schließt vieles ein, das über die gängigen Definitionen hinausgeht. Und es ist doch viel interessanter, unsere Auffassung vom Übersetzen zu erweitern, als die ungarisch videoübersetzung Arbeit des englischen Solschenizyn-Übersetzers nur deshalb abzulehnen, weil sie nicht mit dem Wörterbuch vereinbar ist. Das hieße, das Kind statt des Badewassers auszuschütten.

4. WAS ÜBER DAS ÜBERSETZEN GESAGT WIRD

Eine Übersetzung ist kein Ersatz für das Original. Das ist Tatsache. Das weiß jeder.

Vollkommen klar ist aber auch, dass das nicht stimmt. Übersetzungen sind Ersatz für Originaltexte. Man verwendet sie anstelle eines Werks, das in einer Sprache verfasst ist. die man nicht ohne Weiteres lesen kann deutsch ungarisch übersetzer.

Die Behauptung, Übersetzungen seien kein Ersatz für Originale, ist nicht die einzige Binsenweisheit, an der nichts dran ist. Munter und vergnügt sagen wirVerbrechen lohnt sich nicht«,Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst ungarisch online marketing hinein«,Lügen haben kurze Beine« und andere Dinge, die im krassen Widerspruch zur Realität stehen - russische Mafiosi aalen sich an der französischen Riviera, Familiengeheimnisse bleiben ungelüftet. Sprichwörter dieser Art brauchen nicht zu stimmen, um trotzdem sinnvoll zu sein. Denn meist wollen wir in einer bestimmten Situation jemanden damit mahnen, trösten oder ermutigen und nicht érettségi német fordítás etwa eine Theorie der Gerechtigkeit aufstellen, das Bauwesen umkrempeln oder uns als Forensiker empfehlen. Deswegen führt die Rede von der Übersetzung, die kein Ersatz für das Original sei. nur den in die Irre, der das für eine bekannte Tatsache hält. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele in die Falle tappen.

Wenn manVerbrechen lohnt sich nicht« zu einem Teenager sagt, der gerade dabei erwischt worden ist, wie er an einem Stand eine DVD klauen wollte, spielt es keine Rolle, ob man das Sprichwort német műszaki szakfordító für wahr hält oder nicht. Man möchte den jungen Menschen dahin lenken, dass er das achte Gebot respektiert, und bedient sich zu diesem moralischen Zweck einer herkömmlichen Redensart.

BACK