Hívás! Skype!

A tolmácsolás kihívásairól

Tolmácsot leggyakrabban jogügyletek tárgyalásaira, üzleti tárgyalásokra és orvosi konzultációkra, vagy hasonló helyzetek telefonos intézéséhez rendelnek. A sokféle helyzet a kiváló képességeken kívül megkívánja a szakma ajánlásainak ismeretét.

A szinkrontolmácsolás kihívásai

Mivel a magyar és a német mondatok szórendje eltér, a szinkrontolmácsolás tempójának tartása érdekében előfordul, hogy a tolmács úgy kezdi el a mondatot, hogy csak sejti, miről fog szólni a vége. Könnyebbséget jelent, hogy az élőbeszédben a mondatok sokszorosan összefüggnek egymással, sok az ismétlés, és ami új, az gyakran az előbbiekből következik, tehát sok minden kikövetkeztethető. Lejegyzett tolmácsszövegeknél figyelhető meg, hogy a gyakorlott tolmácsok eleve úgy fogalmaznak, hogy a mondat 'menet közben' igazítható legyen. A témában való jártasság, a felek ismerete persze szintén javít az eredményen.

A szinkrontolmácsolás a legjobb műszaki körülmények között - pl. konferenciákon - úgy zajlik, hogy

 • a beszélők mikrofont használnak (ideális esetben minden beszélő elé telepített asztali mikrofont),
 • a tolmács kabinban hallgatja fülhallgatóval,
 • miközben mikrofonba beszél,
 • és beszédét a konferencia-résztvevőknek rádióvevős fülhallgatóval közvetítik.

A többnyelvű konferenciákon minden nyelvnek, ergo tolmácsnak külön csatornája van.

A hallgatóság, ill. a nemzetiségek számától és a terem méretétől függően ehhez képest léteznek kompromisszumos megoldások; pl. a résztvevőknek nincs mikrofonja, csak fülhallgatója, és a tolmács valahol a terem sarkában foglal helyet.

Általánosan elterjedt vélelem, hogy egyszerre figyelni és beszélni rendkívül kimerítő feladat. Valójában akinek megvan hozzá a képessége, annak az egyidejű recepció és produkció nem okoz nehézséget. Természetesen a szinkrontolmácsolásnak megvannak az időbeli korlátai: kinél 2 óra, kinél 3, kinél több. Megerőltető szaknyelveknél és/vagy fontos eseményen a tolmácsok tízpercenként történő váltására is van példa. A tolmácsok hozzá vannak szokva az olyan helyzetekhez, amelyek állóképességüket próbára teszik. De mint minden agy, a tolmácsé is elfárad, pihenésre (csendre) van szüksége.

Nehéz helyzetbe hozhatják a tolmácsot a rövid, de átgondolatlan reagálások hiányos mondatokban - különösen, ha olyasmiről folyik a szó, amiről jelenlévők közül a tolmács a legkevésbé tájékozott. Sajnos olykor elfelejtik, hogy a tolmácsnak meg is kell értenie a gondolatokat azok lefordításához. Puszta fordítás megértés nélkül nemigen létezik.

A konszekutív tolmácsolás kihívásai

A legtöbb üzleti tárgyaláson, de ünnepélyen, fogadáson is konszekutív tolmácsolás zajlik; a beszélő pár gondolatonként időt hagy a fordításra. Profi tolmácsok képesek akár 5 perces szövegek visszaadására is; minél járatosabbak a témában, annál hosszabbakra, de legfeljebb 8-10 percesekre. A 'hosszúszakaszos konszek' valóban embert próbáló feladat. Hogy minél kevesebb információ vesszen el, a tolmács a beszéd alatt sajátos technikával jegyzetel. Egy idő után persze a memóriabajnokok fordításának minősége is kezd alábbhagyni. Jó eredményről beszélhetünk, ha a fordítás az összes lényeges információt tartalmazza és a közlési szándék érvényesül - hogy melyik információ milyen súllyal bír, és azokhoz milyen a beszélő hozzáállása.

A konszekutív tolmácsolás akkor nehezebb a szinkronnál, ha a beszélő belefeledkezik a beszédébe, és a tolmács ódzkodik őt erre figyelmeztetni, pl. mert népesebb hallgatóság előtt állnak.

Telefonos tolmácsolás

A telefonon érintkező személyek közötti tolmácsolás nem mindig a legkönnyebb feladat. Ilyenkor a telefonkonferenciák sajátosságaiból, sőt a rossz vonalból adódó minőségi csorbát is a tolmácson kérhetik számon.

Sajnos a mai telefon- és VoIP-vonalak időnként csak egyirányú adatforgalmat biztosítanak. Azaz ha az egyik fél egy időre elhallgat, kisvártatva egyáltalán nem lesz közvetítve, miáltal sávszélesség takaríttatik meg. Ismerhetjük ezt pl. mindennapos Skype-hívásainkból. VoIP-on a felek sokkal inkább csak felváltva beszélhetnek, mert közbevetéseiknek társuk többnyire nem enged teret - egyszerűen nem hallja. Mint minden médium sajátosságaihoz, ehhez is hozzászokhattunk, és nem vádoljuk egymást ignoranciával és erőszakossággal; kivéve, ha valaki (félig tudatosan) a kagylóba szuszog, pöppöröppőkkel vagy hasonló hangeffektusokkal tartja magánál az átvitel előjogát.

Telefonos tolmácsolás esetén azonban a hívott fél egyszerűen nincs felkészülve arra a helyzetre, hogy ketten hívják, aholis csak az egyik beszél, míg furcsa módon a másik az ügyfél / érintett - ingerelheti, hogy a válaszok a fordítás miatt késnek, az elhallások tisztázása minden résztvevő számára szokatlanul hosszabb. És mivel a beszélgetőtárs ezer-kilométerekre van tőlünk, olyan opció, hogy "azt majd beugrunk tisztázni", nem létezik.

Hogy minél jobb minőségű vonalat biztosítsanak, ami folyamatosan közvetíti mindkét fél rezdüléseit, a telefonszolgáltatók felelőssége. Azonban a tolmács feladata a beszélők figyelmének felhívása arra, hogy az optimális eredmény érdekében hogyan kommunikáljanak. Meg kell értetni a felekkel, hogy a lehető legtömörebben, érthetően artikulálva adják elő a mondandójukat, és lehetőleg egész mondatokban beszéljenek, amelyek végére pontot is tesznek.

A Megrendelő szerepéről

Két dolgot kötnénk Megrendelőink lelkére.

Az egyik, hogy ismertesse velünk az esemény körülményeit; rendezvények esetén ennek két pillére a legépelt program és a felszólalók listája. Minden egyes információval pontosabb képet nyerünk arról, hogyan készülhetünk. Ha kérés ellenére sem érkezik semmiféle írásos program, csak telefonon közölt, strukturálatlan információk - ezek a szervezetlenség jelei, ami problémákhoz vezethet. Ha a szerepek tisztázatlanok, ha a kommunikációs helyzet nem világos, a tolmács túlterhelődhet.

A másik, hogy amennyire megteheti, készítse fel tolmácsunkat a várható szakmai tartalmakra. Függetlenül a tolmácsolás típusától, a tolmács életét legelső sorban az nehezítheti meg, ha a beszélő váratlan terminusokkal áll elő. Ezért minden tolmácsesemény előtt megkérjük a Megrendelőt, hogy küldjön meg minden tartalmi anyagot, ami a tolmácsolás során hasznos lehet. Ha az adott szakterület kissé speciális, akár valami tananyagszerűt; az internet korában ez legtöbbször nem okoz gondot.

Fentiek alapján irodánk ajánlása egyfajta checklistre a következő:

 • Írásos program időpontokkal, helyekkel, szünetekkel(!), olyan keretfeltételekkel, mint hogy hányan beszélnek hány emberhez, hogyan helyezkednek el
 • Szükséges technikai eszközök és körülmények
 • Felszólalók listája névvel, nemzetiséggel, szakterülettel, intézménnyel, titulusokkal
 • Felszólalók előadásának címe (vagy a felszólalók 'szent ügye')
 • Tananyagszerű források az interneten erről a szakterületről (lexikon, szakportál, céges oldal háttéranyagai, stb.)?

Tartalmi kihívások

Kényelmetlen helyzetekhez vezethet, ha a felek szerepe tisztázatlan. Ez keveredhet azzal a másik jelenséggel, amikor a felek valamelyike a másik fél nyelvét valamelyest beszéli, és maga is meg-megszólal idegen nyelven, vagy közlekedő nyelvként az angolt kezdi el használni. Ilyenkor mérlegelni kell, hogy a tolmács megpróbálja -e visszanyerni szerepét; van úgy, hogy helyesebb nem zavarni. Előfordul ugyanis, hogy csak "terepen" derül ki: a tartalom szélsőségesen szakspecifikus, vagy valamilyen diszkrét okból merül fel a közvetítő nélküli értekezés igénye. Ha úgy tűnik, befejezték, a tolmács indítványozhatja a kommunikációs helyzet tisztázását.

Személyügyi beszélgetéseknél a tolmácsnak könnyebbsége van, ami a szakzsargont illeti, viszont annál nagyobb lehet a stressz-terhelés. Különösen fontos minden szó hű tolmácsolása; pl. elmarasztalásait a főnök okkal teszi. Jó, ha tudja a dolgozó, hogy meddig mehet el, mielőtt még meglepetésként éri egy büntetés. Ők tudják, mit szabad és mit tilos, mi számít extra teljesítésnek, ill. elmaradásnak. De még a legkitűnőbb vezetővel és alkalmazottal is előfordulhat túlkapás, pl. hogy egy vita hevében felmondjanak vagy ilyesmivel fenyegetőzzenek – ezeket a puszta sértésekhez hasonlóan nem érdemes lefordítani. A komoly következményekkel járó kijelentéseket mindig megismétlik, többször is. Amikor a munkatársak a felelősség terhe alatt megrogynak és elragadtatják magukat, örülhetnek, ha olyan tolmácsuk van, aki nem közvetíti túlkapásaikat.

Idekívánkozik a hangsúlyozás kérdése. Az alkalmazott abból is megérti, hogy pl. mennyire sürgős egy feladat, ha azt megismétlik, az érzelmek az eredeti szövegből is kihallhatók, a mimika, a gesztusok messzemenően interkulturálisak. A hangnem utánzása tehát szükségtelen, az ingerült hangnemé egyenesen kontraproduktív. Mindez nem jelenti azt, hogy fahangon kellene beszélni. A minden hangsúlyozást nélkülöző beszéd értelmezése problematikus. Legjobb, ha a tolmács minden apró közlési szándékkal együtt reprodukálja a beszélgetést, ám hangsúlyozását egyöntetűen visszafogja. Tehát a sürgetésre, a megnyugtatásra, a költői kérdésekre, stb. jellemző hangsúlyok, "mini-érzelmek" jelenjenek meg – ők részei a beszédnek! –, az eredetivel azonos mértékben hangsúlyozni azonban túlzás.

Igen fárasztó, amikor a felek összevesznek, és egymás szavába vágva agyonhajszolják a tolmácsot. A bíróságokon szigorú eljárásmenet és protokoll van, amit rendszerint mindenki tiszteletben is tart, de jegyzőnél - pl. hagyatéki tárgyalásokon -, munkahelyek, szervezetek belső tárgyalásain olykor elszabadulnak az indulatok. Tolmácsként a végsőkig ragaszkodni kell a forma megőrzéséhez, az udvarias megszólításokhoz és a pallérozott szóhasználathoz. Míg a szellemi fáradtság csak órák múltán ütközik ki, az érzelmi elfáradás nagyon hamar a tolmácsteljesítmény drámai romlásához vezet. A jó hír az, hogy mint mindent, a környezet hangulataitól való függetlenséget is meg lehet szokni.

Társadalmunk igen összetett, akár egy több száz különböző szeletből álló torta. Párhuzamos társadalmak élnek egymás mellett úgy, hogy a saját szociális közegétől távol esőkkel kevés vagy semmilyen kapcsolatuk nincs. Ahány társadalmi réteg, annyiféle szövegkörnyezet van. Egészen más közeg egy oktatásról, identitásról theológiai alapokon foglalkozó egyházi konferencia és egy autógyár értekezlete pl. az üzemek bővítéséről. Többnapos esemény során a tolmács fejében éjszaka érik be a rengeteg információ; az új szavak is, de nem csak azok. A Megrendelő és a többi résztvevő szándékának, kívánságainak, akár félelmeinek kell leülepednie, adott esetben a társaság viselkedésbeli elvárásainak is. Püspökök, mérnökök, üzletemberek és sportolók nagyon eltérő módon kommunikálnak egymással és a külvilággal.

A tolmácsmegbízások 2/3-a jogi aktusokhoz köthető (bírósági, jegyzői, ügyvédi tárgyalások, örökösödési ügyek, apasági, örökbefogadási nyilatkozatok a gyámhivatalban, üzleti tárgyalások); a tolmács jelenlétét itt törvény írja elő. Előfordul az is, hogy egészségügyi segítség igénybevételéhez szorul tolmácsolásra egy külföldön rekedt személy. A tolmács - az ügyvédhez vagy a pszichiáterhez hasonlóan - mélyen belelát ügyfelei életébe. A legmegtisztelőbb dolog a tolmácsszakmában az a bizalom, amit ügyfeleinktől kapunk. Igyekszünk is méltók maradni rá.

A tolmácsolás minőségének ismérvei

Ha egy költségesen megszervezett rendezvényen rossz a tolmácsolás, a kár tetemes. Hogyan kerülhető ez el?

1. Nem a papírjai miatt lesz valaki jó, de egy tehetséges tolmács valamilyen szakirányú végzettséget és referenciát fel tud mutatni - az adott tartalmi szakterületen való jártasság pedig a hab a tortán.

2. A tolmácsnak általában hangosnak, prezensnek kell lennie, mégsem helyezheti magát túlzottan előtérbe.

3. Néha a tolmácsra hárulnak olyan moderátori feladatok, hogy a strukturálatlan beszélgetésbe rendszert vigyen, tudassa, hogy mikor beszélhet valaki, s mikor kell várnia.

a. Saját optimális teljesítménye érdekében a tolmácsnak nagyon is feladata, hogy tolmácsolható helyzetet teremtsen, és a kimondottan rossz szöveget produkáló beszélőket figyelmeztesse.

Néha olyan lehetetlen elvárásokkal találkozunk, minthogy a tolmács közvetítse le az adatokkal teletűzdelt, irgalmatlan sebességgel elhadart szöveget. Súlyosbító körülmény lehet az erős tájszólás, amilyenből a német esetében bizony akad néhány.

b. Nehezen induló értekezleteken amikor mindenki általános zavarban van, a tolmács tegye fel pl. a kérdést, mi lenne a legcélszerűbb ülésrend. Legyenek a felek világosan elkülönítve és helyezkedjenek el úgy, hogy az egymásra következő reakciók ritmusa a térben is leképeződjék.

4. Az egyik legalapvetőbb szabály, hogy a tolmács beszélők nyilatkozatait nem egészítheti ki, mert hallgatója azt hiheti, hogy azt is a beszélgetőpartnere mondta, és reagálhat rá. A tolmács nyelvi szolgáltató; a felmerülő kérdéseket nem maga válaszolja meg, csupán közvetíti, még akkor is, ha úgy gondolja, ismeri rájuk a választ, és ezzel mindenki számára időt takaríthat meg... Nem. Amennyiben téved, félreértések keletkezhetnek - a profi tolmács messze elkerüli ezt a veszélyt.

Ez alól kivételt képeznek azok a kísérő tolmácsolások, amikor a tolmács szerepe keveredik a tanácsadóéval is, pl. mert a célszemély az idegen környezet sajátosságait nem ismeri. Turisztikai eseményeken fordulhat elő továbbá, hogy a tolmács maga is résztvevőjévé válhat a dialógusnak, hiszen ő is helyi lakos. El kell tudni választani azokat a helyzeteket, amelyekben maga a tolmács is beszélgető partner azoktól, amelyekben puszta nyelvi szolgáltató.

5. A tolmács nem avatkozhat a szolgálatait igénybe vevő közösség életébe, főleg az olyan érzékenyebb szituációkban, mint amilyen egy munkaügyi tárgyalás.

A felhasználóktól nem várható el, hogy a tolmácsot szakmai etikája betartásában támogassák. Előfordul például hogy az ügyfél környezetében lévő emberek faggatóznak, tudni szeretnék, mi történt a zárt ajtók mögött - ezt udvariasan, de határozottan vissza kell utasítani. Kihez lehet a tolmács annyira lojális, hogy megosztja vele, amit maga észlelt? Természetesen csakis a Megrendelőjéhez.

Megrendelője iránti lojalitásához tartozik, hogy az üzleties helyzetekben szokásos névjegykártya-osztogatásnál a tolmács maga nem cserél kártyát az idegen felekkel, kivéve ha előzőleg négyszemközt engedélyt kért Megrendelőjétől.

6. Új helyzetekben a tolmácsolás kulcsa a felkészülés.

Ha valahonnan, itt éppen a német kultúrától van mit tanulnunk. Sokszor a tolmács előrelátására és lelkiismeretére van bízva, hogy egy adott szaknyelvből önállóan felkészüljön. Szerencsére ma már az online keresőeszközök és lexikonok segítségével akár igen rövid határidővel is ráhangolódhat egy új szakterületre, és megismerheti az adott nyelvezet sűrűn használt szófordulatait.

7. A tolmács legyen bizalomgerjesztő fellépésű. Ünnepélyes eseményeken, a médiában való szereplés esetén felértékelődik a jó megjelenés, és ami közszereplőktől általában elvárható: udvariasság, megfelelő nyugodtság.

9. A tolmács feladata olykor szervezési feladatokkal keveredik. Távolról érkező ügyfelek mindennapos elvárása, hogy szerezzünk ingatlanértékesítőt, foglaljunk időpontot egy ügyvédnél, rendeljünk villanyszerelőt, vagy "találjunk ki valamit estére".

Itt kellő óvatosságra van szükség, mert egy nyelvi szolgáltató nem tud mindent elvégezni, és nem is kötelessége.

10. Ha egy meetingen volt lehetősége jegyzetelni, vagy hangfelvételt készíteni, a tolmács akár kétnyelvű jegyzőkönyvet is készíthet - irodánk ez esetben az átlagos fordítói órabért számítja fel, ami a tolmács-órabéreknek kb. a harmada.

11. Elvárások bírósági tárgyalásokon:

 • jártasság a jogi nyelvezetben, a sűrűn ismételt szófordulatok ismerete
 • igazodás a protokollhoz
 • valamilyen tolmácsvégzettség kötelező

Néha az ember puszta jelenléte is elegendő, tehát amikor az eseményen mégis részt vesz valaki, aki mindkét nyelvet beszéli, esetleg jártas is a témában. Atolmácsnak ilyenkor annyi a dolga, hogy minél többet megfigyel a szituációból, mert máskor talán rá lesz szükség. A kereset legkényelmesebb módja az, amikor egy másik tolmács ellenőrzésére hívják az embert, pl. bírósági tárgyalásoknál. Puszta jelenlétével arra ösztönzi a szolgálatban lévő bírósági tolmácsot, hogy ne hibázzon az ügyfél nyilatkozatainak fordításában, mert megtámadhatják, ami újabb tárgyalásokhoz vezethet.

12. Mondjuk ki egyszer kereken: A tolmács a 'szükséges rossz'. A tolmács maga nem körülményeskedhet a bevetése során; ő alkalmazkodjon, ne hozzá kelljen. Az olyan körülmények tisztázásához, mint az utazás, ellátás és szállás, rendesen meg kell írni az ajánlatot. Azok betartása esetén professzionális szolgáltatóként legfőbb törekvésünk az ügyfél megsegítése.

Story

Néha lehet a tolmácsnak szerencséje is! Az osztrák és a magyar Vöröskeresztnél dolgozó orvosok szakmai tanácskozásán esett meg egyik tolmácsunkkal a következő eset. Amit a laikus véradóknak a weboldalon leírtak a témáról, abból tolmácsunk mindkét nyelven rendesen felkészült. Ennek ellenére tartott tőle, hogy ha a medikusok elmélyülnek a vérpróba-elemzés részleteiben, olyan orvosi szakterminusok kerülhetnek elő, amit rossz esetben visszakérdezésekkel és körülírásokkal kényszerül majd kezelni.

Az egyeztetés mégis gond nélkül lezajlott, mert az orvostársadalom az összes kórokozó, betegség, orvosi műszer és eljárás megjelölésére nemzetközileg egységes betűszavakat használ!

Az orvosok elmélyültek szakmai dolgaikban, amelyeket tolmácsunk ugyan fel nem fogott ésszel, azonban nem volt más dolga, mint a 3-4-betűs rövidítések közé illeszteni az igéket-névszókat. Ha ő nem is, a medikusok értették egymást!

Lásd még: Wikipédia

Kapcsolatfelvétel