7. Okiratok fordításának sajátosságai

fordítás übersetzung

Forrás: Ismeretlen német fordítóiroda

Előzetes megjegyzések: „okirat” minden olyan írásos feljegyzés, amely bizonyítási célokra szolgál, de mivel idegen nyelven (a forrásnyelven) íródott, fordítására van szükség.”

ungarisch deutsch übersetzer

Az „okiratfordítás” az idegen nyelven (a forrásnyelven) íródott okiratról készített fordítás, amely a fordítás célnyelvének közegében az eredeti okirat helyett történő használatra szolgál.

Teljesség

• Az összes (forrásnyelvi) szöveget teljes terjedelmében le kell fordítani.

• Az okiratfordító nem teheti meg, hogy egy nyilatkozatból vagy okiratból saját döntése alapján részeket hagyjon ki, még akkor sem, ha azokat nélkülözhetőnek tartja.

ungarisch deutsch online marketing

• Ha a megbízó kivonatos fordítást kér, akkor a fordítónak utalnia kell a fordítás kivonatos jellegére, és a kihagyásokat megfelelő módon jeleznie kell. Helyesség

• A fordításnak tartalmát és formáját tekintve ekvivalensnek kell lennie az eredeti szöveggel.

• Bizonyítványok és diplomák esetében az iskolatípust, az osztályzatokat és az elnyert szakképesítést lehetőleg szó szerint kell visszaadni. fordítás német

• Feltétlenül ügyelni kell az eredeti jelentéstartalom megtartására. Ha a szöveg nem egyértelmű, utalni kell a különböző értelmezési lehetőségekre.

Az irat szövegének formai elrendezése

ungarisch übersetzung deutsch

• A fordítás szöveget lehetőség szerint a forrásnyelvi, eredeti okiratszöveghez hasonló formában kell elrendezni.

• Ha ez nem lehetséges, megfelelő megjelöléseket (pl. jobbra fent, a bal szélen függőlegesen stb.) kell alkalmazni.

• Nyomtatványok fordításánál a zárójelbe tett „nincs bejegyzés” szöveggel jelezzük, hogy az adott rovatban, az eredeti szövegben nem volt bejegyzés.

• A forrásnyelvi eredeti szövegben sorkitöltő jellel lezárt sorokat a fordításban is ennek megfelelő módon kell lezárni.

Megjegyzések és magyarázatok

• Ha a fordító megjegyzések, vagy magyarázatok hozzáfűzését tartjuk szükségesnek, ezeket lehetőleg a fordítástól elkülönílve, lábjegyzetek formájában helyezze el,

• A fordításon belül elhelyezett megjegyzéseket és magyarázatokat zárójelbe kell tenni.

• A lábjegyzetként vagy zárójelben hozzáfűzött megjegyzést vagy magyarázatot az „A ford. magyarázata” vagy „A ford. megj.” kiegészítéssel kell ellátni.

Személy– és helységnevek

fordítások német

• A személy– és helységneveket – amennyiben nem az alábbiakban ismertetett kivételekről van szó – alapvetően az eredeti írásmóddal, az adott idegen nyelvben szokásos valamennyi diakritikus jellel együtt kell leírni.

A nem latin írású helység– vagy személyneveket a nyelvtudomány által felállított alapelvek szerint betű szerinti átírással (transzliterációval) kell visszaadni. Ha léteznek a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által ajánlott normák, úgy ezeket kell alkalmazni. Ha nincsenek ilyen transzliterációs szabályok, akkor a neveket és az egyéb szavakat hangzásuk, valamint a magyar helyesírás kiejtési szabályai alapján kell átírni (fonetikus átírás = transzkripció). Ha az érintett fél hivatalos iratok alapján más transzliterációs vagy transzkripciós formát igazol, akkor a fordítónak ezt megjegyzés vagy magyarázat formájában fel kell tüntetnie (pl.: „A név írásmódja a számomra bemutatott útlevél szerint: ...”),

Amennyiben személynevek esetében létezik szokásos magyar változat is, úgy ezt meg-jegyzésben vagy magyarázó szövegben meg lehet adni. A nemesi utóneveket (nemesi megjelöléseket) nem kell lefordítani, azok megfelelőjét azonban megjegyzés vagy magyarázat formájában meg kell adni. übersetzung ungarisch

Ha a helységneveknek vagy egyéb földrajzi neveknek létezik magyar megfelelőjük, akkor ezt kell alkalmazni. Az idegen nyelvű írásmódot – adott esetben transzliteráció vagy transzkripció formájában – megjegyzésben vagy magyarázatban kell megadni.

Ha a helységnevek vagy egyéb földrajzi nevek időközben vagy korábban megváltoztak, és erről a fordítónak tudomása van, akkor megjegyzésben vagy magyarázatban a ”korábban”, illetve a „jelenleg” megjelöléssel hozzá kell fűznie az új névhez a régi nevet (illetve fordítva). A ragozással megváltoztatott neveket a fordításban alanyesetre, ill. hímnemű formára kell visszaalakítani. Ha egy név nyelvtani formája bizonytalan (pl. a szláv nyelveknél, mivel a tulajdonneveket ragozzák és az asszony–, illetve lányneveknek nőnemű végződésük van), erre megjegyzésben vagy magyarázatban kell utalni (pl.: „Egyéb lehetséges írásmódja: ...”).

Ha idegen nyelvű személyneveknél a családi név és a keresztnév nem különböztethető meg egymástól egyértelműen, akkor a fordító a családnevet nagybetűs írással vagy aláhúzással jelezheti. Erre megjegyzésben vagy magyarázó szövegben utalni kell.

magyar német fordítás

Hatóságok megnevezései

Amennyiben a hatóság megnevezésének nincs célnyelvi megfelelője, át kell venni az eredeti megnevezést (idézőjelben), és azt megjegyzésben kell megmagyarázni.

Lakcím–adatok

A címben szereplő megnevezéseket nem kell lefordítani, de szükség esetén transzliteráció vagy transzkripció útján át kell írni.

Számok és dátumok

A számokat és a dátumokat az eredetivel megegyező írásmóddal (tehát pl. a római számjegyeket római számmal, illetve az arab számjegyeket arab számmal írva) kell visszaadni.

A számok sorrendjei – ha ez nem vezethet tévedéshez (pl. az angolban: hónap. nap. év, németben: nap. hónap, év) – meg kell tartani.

Ha a forrásnyelvi eredeti szövegben a számokat szövegesen kiírták, akkor azoknak a fordításban is szöveges formában kell szerepelniük.

Ha a dátumot más időszámításban adták meg, akkor az átszámított értéket megjegyzésben vagy magyarázatban lehet közölni.